Podmínky ochrany osobních údajů

PODMÍNKY OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnosti

RÖSLER PRAHA, spol. s r.o.

IČ: 17048257

DIČ: CZ17048257

Se sídlem K Horkám 19/21, Hostivař, 102 00 Praha 10

společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 3296              

e-mail: obchod@rosler.cz

telefon: +420 267 188 011

webová stránka: https://www.vx.rosler.cz/ (dále je „internetový obchod“)

 

V rámci naší činnosti jako správce osobních údajů spravujeme a zpracováváme osobní údaje našich zákazníků. Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) informují zákazníky, jakožto subjekty údajů, o okolnostech zpracování jejich osobních údajů a o právech, která ve vztahu k tomuto zpracování mají.

Dlouhodobě dbáme na ochranu soukromých dat našich zákazníků. Údaje vložené do formulářů e-shopu neposkytujeme žádné další společnosti (kromě přepravce, v případě zvolené dopravy). Dbáme na vysokou bezpečnost softwaru e-shopu. Všechny registrační formuláře využívají zabezpečené připojení přes https.

 1. ÚČELY, ROZSAH, DOBA A PRÁVNÍ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ

Zpracování osobních údajů zákazníků provádíme za účelem, v rozsahu, z právního důvodu a po následující doby:

 1. Účel: Poskytnutí plnění zákazníkům v souladu s kupní smlouvou (uzavření kupní smlouvy, doručování zboží a vyřizování reklamací).

Rozsah údajů: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa, příp. Fakturační adresa.

Právní důvod: Nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy.

Doba: Po dobu nezbytnou pro plnění smlouvy a po dobu běhu promlčecích dob.

 

Tyto údaje zpracováváme za účelem dokončení objednávky a doručení vámi objednaného zboží na příslušnou, vámi uvedenou adresu. Bez poskytnutí těchto údajů bychom vám nemohli doručit vaše zboží. Vámi poskytnuté údaje používáme především pro rychlé doručení vaší zásilky. Vaše e-mailová adresa a uvedený telefon nám slouží pro veškerou komunikaci. Na vaší e-mailovou adresu vám přijde potvrzení objednávky a informace o expedici zásilky. Prostřednictvím sms dostáváte vyrozumění, že vaše zásilka je připravena k vyzvednutí na vámi vybrané provozovně. Uvedené telefonní číslo využíváme jako kontaktní v případě sdělení urgentních informací spojených pouze s expedicí vaší zásilky (doručení zásilky na odběrné místo, zpráva o konkrétním čase doručení od vámi zvolené doručovací společnosti, důležité informace související s vaší zásilkou – nedostupnost zboží, změny v objednávce, odpovědi na vaše dotazy v poznámce v rámci objednávkového procesu).

 

 1. Účel: Vedení zákaznického účtu.

Rozsah údajů: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, příp. doručovací adresa.

Právní důvod: Souhlas.

Doba: Od registrace až do odstranění účtu zákazníkem nebo do odstranění účtu z důvodu neaktivity zákazníka (nejdříve po 3 letech od posledního přihlášení zákazníka do zákaznického účtu).

 

Při nákupu v internetovém obchodu můžete využít zákaznickou registraci a bezplatné členství v našem VIP klubu. Zákaznická registrace je dobrovolná a slouží pro váš vyšší komfort při opakovaných objednávkách, kdy nemusíte opětovně zadávat svá data a máte přehled o vašich objednávkách. Dále vás zákaznická registrace  opravňuje k využití akčních slev a k získávání prioritních bonusů a informací, které upozorňují na nové produkty a speciální zákaznicky výhodné VIP akce. Z databáze registrovaných zákazníků VIP klubu se můžete kdykoliv odhlásit. Následně budete z naší databáze vymazáni. Na našem e-shopu můžete nakupovat i bez zákaznické registrace.

 

V případě, že se do zákaznického účtu přihlašujete prostřednictvím služby Facebook nebo Google, získáváme osobní údaje o vás od společnosti Meta Platforms Ltd., případně od společnosti Google LLC.

 

 1. Účel: Účetní a daňové účely a plnění archivační povinnosti.

Rozsah údajů: Jméno, příjmení, adresa.

Právní důvod: Nezbytnost zpracování pro splnění právních povinností, které jsou na Správce kladeny zákonem.

Doba: Po dobu nezbytnou 10 let, ledaže právní předpisy stanoví lhůty delší.

 

 1. Účel: Zasílání obchodních sdělení za účely marketingovými a reklamními.

Rozsah údajů: Jméno, příjmení a e-mailová adresa.

Právní důvod: Souhlas.

Doba: Po dobu nezbytně dlouhou a přiměřenou, nejdéle do odvolání souhlasu.

 

 1. Účel: Zasílání nevyžádaných obchodních sdělení.

Rozsah údajů: Jméno, příjmení a e-mailová adresa.

Právní důvod: Oprávněný zájem (přímý marketing).

Doba: Po dobu nezbytně dlouhou a přiměřenou.

 

 1. Za účelem správného fungování internetového obchodu dále zpracováváme soubory cookies. Více o jejich zpracování naleznete zde.

 

 1. DOBROVOLNOST POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ

Své osobní údaje nám zákazníci poskytují dobrovolně. Neposkytnutí osobních údajů může ovlivnit způsobilost uzavřít smlouvu nebo poskytnout vám plnění, které jsou založeny na nezbytné znalosti informací o vás, včetně osobních údajů.

 1. PRÁVO NA ODVOLÁNÍ SOUHLASU

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, máte kdykoliv možnost svůj souhlas se zpracováním odvolat, a to zasláním elektronické zprávy na adresu obchod@rosler.cz nebo prostřednictvím odkazu, který je uveden v obchodním sdělení. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů, které provádíme na základě jiného právního titulu, zejm. za účelem plnění kupní smlouvy, poskytování služby nebo zpracování, které bylo založeno na souhlasu do okamžiku jeho odvolání.

 1. ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovatelé osobních údajů:

 • PPL CZ s.r.o., IČO: 25194798 (doprava zboží zákazníkům)
 • TOPTRANS EU, a.s., IČO: 28202376 (doprava zboží zákazníkům)
 • Česká pošta, s.p., IČO: 47114983 (doprava zboží zákazníkům)
 • General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., IČO: 26087961 (doprava zboží zákazníkům)
 • Zásilkovna s.r.o., IČO: 28408306 (doprava zboží zákazníkům)
 • com, s.r.o.. IČO: 03668681 (služby zákaznické podpory)
 • CZ, s.r.o., IČO: 02762943 (zasílání obchodních sdělení)
 • GOPAY s.r.o., IČO: 26046768 (platební metoda)
 • Google LLC (nástroje pro on-line marketing)
 • Meta Platforms Ireland Ltd. (nástroje pro on-line marketing)
 • cz, a.s., IČO: 26168685 (nástroje pro on-line marketing)

 

Berte ovšem prosím na vědomí, že s ohledem na měnící se osoby poskytovatelů některých služeb není možné uvést všechny současné a budoucí zpracovatele osobních údajů jmenovitě. Výše uvedený seznam zpracovatelů se proto může v čase měnit.

Nepředáváme osobní údaje do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracováváme manuálně (v elektronické podobě) a elektronicky automatizovanými prostředky.

 1. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jakožto subjekt údajů mají naši zákazníci tato práva:

 1. Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 1. účely zpracování osobních údajů;
 2. kategorie dotčených osobních údajů;
 3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 5. existence práva požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se vás, jakožto subjektu údajů, nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 6. právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od vás, jakožto subjektu údajů.

Dále máte právo žádat od nás kopii zpracovávaných osobních údajů, nebudou-li tím nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Za další kopie na vaši žádost můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podáváte žádost v elektronické formě, poskytneme vám informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný způsob.

 1. Právo na opravu

Má právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 • Právo na výmaz (právo „být zapomenut“)

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se vás týkají, a my máme povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z těchto důvodů:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. odvoláte souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 3. vznesete oprávněné námitky proti zpracování osobních údajů;
 4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky;
 6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti na základě souhlasu, který udělilo dítě.
 1. Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 1. pokud popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
 2. zpracování je protiprávní a vy jako subjekt údajů odmítnete výmaz osobních údajů a místo toho požádáte o omezení jejich použití;
 3. pokud již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy jako subjekt údajů je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 1. Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci osobních údajů, aniž bychom tomu bránili, a to v případě, že:

 1. zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo jde o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy se subjektem údajů; a současně
 2. zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, abychom vaše osobní údaje předali přímo jinému správci osobních údajů, je-li to technicky proveditelné. Právem na přenositelnost osobních údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 1. Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Pokud vznesete oprávněnou námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu nebo profilování, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Námitka bude vyhodnocena a následně vám sdělíme, zda námitce bylo vyhověno a údaje nebudeme nadále zpracovávat nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

 • Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí, vč. profilování

Jako subjekt údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (tj. jakékoliv formě automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k vám jakožto subjektu údajů), které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se nepoužije, pokud je automatizované rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a naší společností nebo je založeno na vašem výslovném souhlasu; v těchto případech však máte právo na lidský zásah do automatizovaného rozhodnutí ze strany naší společnosti, právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout automatizované rozhodnutí.

 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je pro ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 1. Závěrečná ustanovení

Naše společnost je oprávněna jednostranně měnit tyto zásady ochrany a zpracování osobních údajů.

Tyto zásady ochrany a zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dne 5.4.2022.