Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti RÖSLER PRAHA, spol. s r.o.

se sídlem Praha 10, K Horkám 19/21, PSČ 102 00,

IČO: 17048257

DIČ: CZ17048257

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3296

 

kontaktní údaje:

adresa pro doručování: Praha 10, K Horkám 19/21, PSČ 102 00

adresa pro vracení zboží a pro reklamace: Sklad Rösler Praha spol. s r.o., ulice K Říčanům, areál bývalého JZD, 103 00 Praha - Kolovraty

adresa elektronické pošty: obchod@rosler.cz

telefon +420 267 188 011.

 

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi společností RÖSLER PRAHA, spol. s r.o., se sídlem Praha 10, K Horkám 19/21, PSČ 102 00, IČ: 17048257, DIČ: CZ17048257, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3296, jako prodávajícím na straně jedné (dále jen „prodávající“) a kupujícím na straně druhé (dále jen „kupující“) vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi smluvními stranami prostřednictvím internetového obchodu provozovaného prodávajícím na webové stránce umístěné na internetové adrese www.vx.rosler.cz  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Kupujícím se rozumí spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen „kupující - spotřebitel“). Za podnikatele je považován ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Pro účely těchto VOP se podnikatelem rozumí ten, kdo uzavírá kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující - podnikatel“). Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto VOP pro kupujícího-podnikatele.

1.3. Prodávající se zavazuje za podmínek stanovených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami realizovat pro kupujícího dodávky zboží dle jednotlivých objednávek kupujícího a kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou cenu.

1.4. Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Je-li kupující spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Není-li kupující spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP občanským zákoníkem.

1.5. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě uzavřené na základě individuálního jednání mezi kupujícím a prodávajícím. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před těmito VOP.

1.6. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.7. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Aktualizované znění VOP bude zveřejněno na webové stránce a je pro kupujícího závazné pro každou další objednávku zboží učiněnou po zveřejnění aktualizovaného znění VOP.

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Prodávající předpokládá, že uživatelský účet užívá vždy pouze kupující. V případě, že kupující umožní užívání svého uživatelského účtu třetím osobám, je z takového jednání zavázán sám, pokud neprokáže opak.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo z VOP. Prodávající může rovněž zrušit uživatelský účet v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá.

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a a není nabídkou ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 1 občanského zákoníku a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
 2. b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; a
 3. c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Odesláním objednávky nedochází k uzavření smluvního vztahu (kupní smlouvy). Kupní smlouva je uzavřena až doručením přijetí objednávky ve smyslu odst. 3.7. tohoto článku VOP.

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Rekapitulace objednávky není její přijetím (akceptací) ve smyslu odst. 3.7. tohoto článku VOP, nýbrž pouze automatizovanou informací o jejím zaevidovaní pod přiděleným číslem. Následně bude objednávka prodávajícím zpracována a kupujícímu bude doručeno buď elektronické potvrzení objednávky (akceptace) ve smyslu odst. 3.7. tohoto článku VOP, příp. informace, že objednané zboží je vyprodáno či není skladem.

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Současně s písemným potvrzením přijetí objednávky prodávající zašle kupujícímu textové vyhotovení aktuálního znění VOP.

3.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu.

3.9. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

3.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY – ÚHRADA KUPNÍ CENY ZBOŽÍ A NÁKLADŮ NA JEHO DODÁNÍ

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti při převzetí zboží na provozovně prodávajícího;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (v případě doručení zboží prostřednictvím přepravce);
 • platbou kartou online prostřednictvím platebního systému GoPay;
 • platební metodou Google Pay;
 • platební metodou Apple Pay;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 35-7991400217/0100.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Cena dopravy je uvedena v aktuálním ceníku dopravy, který je zveřejněn na webové stánce prodávajícího.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 těchto VOP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží před jeho odesláním kupujícímu.

4.4. V případě platby v hotovosti nebo platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do tří (3) dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Nejde-li o úhradu kupní ceny v hotovosti při převzetí zboží, vyžaduje prodávající úhradu celé kupní ceny před odesláním zboží kupujícímu.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat v případě, že tak nestanoví podmínky slevové akce.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a předá jej kupujícímu při převzetí zboží kupujícím.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Obvyklá lhůta pro dodání zboží činí tři (3) pracovní dny, je-li zboží dodáváno v rámci České republiky a pět (5) pracovních dnů, je-li dodáváno mimo Českou republiku.

5.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Převzetí zboží včetně dokladů předávaných spolu se zbožím je kupující povinen potvrdit svým podpisem na příslušném dokumentu o převzetí zboží. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, má prodávající nárok vůči kupujícímu na úhradu nákladů na jeho uskladnění a nákladů na marné dodání zboží. Nepřevezme-li kupující zboží ani při opětovném pokusu o jeho dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

5.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.6. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího převzetím zboží, nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

5.7. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ V PŘÍPADĚ KUPNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ S KUPUJÍCÍM-SPOTŘEBITELEM

6.1. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího-spotřebitele ohledně práv z vadného plnění se řídí ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele.

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Prodávající plní vadně, zejména

 • poskytne-li zboží, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti,
 • neupozorní-li na vady, které zboží má, ač se u takového zboží obvykle nevyskytují,
 • ujistí-li kupujícího-spotřebitele v rozporu se skutečností, že zboží nemá žádné vady, anebo že se zboží hodí k určitému užívání, nebo
 • zcizí-li cizí věc neoprávněně jako svoji.

6.4. Prodávající odevzdá kupujícímu-spotřebiteli zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

6.5. Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí zboží jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené v kupní smlouvě a vzorek nebo předloha, rozhoduje kupní smlouva. Určí-li kupní smlouva a vzorek jakost nebo provedení věci rozdílně, nikoli však rozporně, musí věc odpovídat kupní smlouvě i vzorku nebo předloze.

6.6. Za vadu se považuje i plnění jiného zboží. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání zboží.

6.7. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá představě kupujícího-spotřebitele, má kupující-spotřebitel, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem VIII. těchto VOP.

6.8. Právo kupujícího-spotřebitele z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího-spotřebitele, byť se projeví až později. Právo kupujícího-spotřebitele založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

6.9. Kupující-spotřebitel zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

6.10. Kupující-spotřebitel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že zboží je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

6.11. Právo z vadného plnění kupujícímu-spotřebiteli nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.

6.12. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.13. Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro ujednaný účel a že si podrží ujednané vlastnosti; nejsou-li ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti obvyklé. Vytkl-li kupující-spotřebitel prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.

6.14. Předchozí odstavec se nepoužije

 • u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
 • u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
 • vyplývá-li to z povahy zboží.

6.15. V případě výskytu vady má kupující-spotřebitel následující práva z vadného plnění:

 1. a) Právo na odstranění vady má kupující-spotřebitel v případě, že
 • lze vadu odstranit bez zbytečného odkladu.
 1. b) Právo na výměnu zboží nebo jeho součásti má kupující-spotřebitel v případě, že:
 • zboží nemá vlastnosti uvedené v předchozích odstavcích a právo na výměnu zboží nebo jeho součásti není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, nebo
 • zboží má odstranitelnou vadu, pokud kupující-spotřebitel nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

Požadovat výměnu zboží nelze u zboží prodávaného za nižší cenu nebo v případě, že by výměna zboží byla neúměrná povaze vyskytnuté vady. Namísto toho můžete požadovat přiměřenou slevu.

 1. c) Právo na odstoupení od smlouvymá kupující-spotřebitel v případě, že
 • není možná výměna zboží nebo jeho součásti (například zboží se již nevyrábí),
 • zboží má odstranitelnou vadu, pokud kupující-spotřebitel nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad nebo
 • jedná se o podstatnou vadu.

Podstatné je takové porušení kupní smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření kupní smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana kupní smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 1. d) Právo na přiměřenou slevu z kupní cenymá kupující-spotřebitel v případě, že
 • nezvolí právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu vadného zboží nebo jeho součásti nebo na opravu věci,
 • není možná výměna zboží nebo jeho součásti (například zboží se již nevyrábí) nebo oprava zboží,
 • prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo v případech, kdy by zjednání nápravy působilo kupujícímu-spotřebiteli značné obtíže.

Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující-spotřebitel místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

6.16. Kupující-spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,

 • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
 • použil-li kupující-spotřebitel zboží ještě před objevením vady,
 • nezpůsobil-li kupující-spotřebitel nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 • prodal-li kupující-spotřebitel zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ho, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující-spotřebitel prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

6.17. Kupující-spotřebitel sdělí prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující-spotřebitel změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující-spotřebitel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu-spotřebiteli, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

6.18. Nezvolí-li kupující-spotřebitel své právo včas, má právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.19. Neoznámil-li kupující-spotřebitel vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující-spotřebitel mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. K účinkům podle věty první a druhé tohoto odstavce soud přihlédne jen k námitce prodávajícího, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět.

6.20. Kupující-spotřebitel může právo z vadného plnění uplatnit u soudu, vytkl-li vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje. Nevytkl-li kupující-spotřebitel vadu včas a namítne-li prodávající opožděné vytknutí, soud kupujícímu-spotřebiteli právo nepřizná. To neplatí, pokud je vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající při předání věděl nebo musel vědět.

6.21. Požádá-li o to kupující-spotřebitel, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího-spotřebitele, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

6.22. Práva z vad kupující-spotřebitelé uplatňují u prodávajícího písemně na adrese: Sklad Rösler Praha spol. s r.o., ulice K Říčanům, areál bývalého JZD, 103 00 Praha – Kolovraty. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání.

 

6.23. Pro uplatnění reklamace kupující může využít vzorový reklamační formulář. Reklamace je řádně uplatněna doručením informací uvedených ve vzorovém reklamačním formuláři (byť i ručně na obyčejném papíře) a doručením zboží prodávajícímu. Pro usnadnění postupu je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad – fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Pro rychlejší vyřízení reklamace prodávající doporučuje, aby kupující-spotřebitel prodávajícího informoval o reklamaci předem e-mailem. Zboží prodávající doporučuje zabalit o vhodného obalu tak, aby nedošlo k poškození nebo zničení zboží při přepravě.

 

6.24. Prodávající je povinen kupujícímu-spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující-spotřebitel právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující-spotřebitel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.25. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující-spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit.

6.26. V případě oprávněné reklamace má kupující-spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých při uplatněním reklamace. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas. Přeprava na dobírku není účelně vynaloženým nákladem.

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ V PŘÍPADĚ KUPNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ S KUPUJÍCÍM-PODNIKATELEM

7.1 Při převzetí zboží je kupující-podnikatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto okamžitě oznámit prodávajícímu a přepravci, pokud tento zajišťoval přepravu.

7.2. Neprodleně po převzetí zboží je kupující-podnikatel povinen zkontrolovat zboží, zejména počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 pracovních dnů od převzetí zboží.

7.3. Zjištěné závady je kupující-podnikatel povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady. V případě, že kupující-podnikatel nevytkne vadu v uvedených lhůtách a předepsaným způsobem, ztrácí kupující-podnikatel nárok z vadného plnění.

7.4. Kupujícímu-podnikateli se žádná záruční doba neposkytuje, není-li individuální domluvou sjednáno jinak.

VIII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM - SPOTŘEBITELEM VE LHŮTĚ ČTRNÁCTI (14) DNŮ

8.1. Kupující – spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit. Kupující - spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího - spotřebitele, zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím, a zboží v uzavřeném obalu, které kupující - spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodu jej není možné vrátit.

8.2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 8.1. VOP či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující – spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží, přičemž je-li na základě jedné smlouvy dodáváno několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží, a to na adresu sídla prodávajícího nebo na kontaktní email uvedený v záhlaví těchto VOP. Kupující – spotřebitel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující-spotřebitel využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím.

8.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 8.2. VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být vráceno prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od dne odstoupení od smlouvy. Kupující - spotřebitel odpovídá za to, že zboží bude vráceno prodávajícímu v takovém stavu, že jeho hodnota nebude snížena v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Odstoupí-li kupující - spotřebitel od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 8.2. VOP vrátí prodávající kupujícímu – spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání přijaté od kupujícího – spotřebitele. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující - spotřebitel zboží předá (vrátí) nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající vrátí kupujícímu – spotřebiteli peněžní prostředky stejným způsobem, jakým je od kupujícího – spotřebitele přijal, případně jiným způsobem souhlasí-li s tím kupující – spotřebitel a nevzniknou-li mu tím další náklady.

8.5. Kupující – podnikatel nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku těchto VOP, neboť na kupující – podnikatele se nevztahují ustanovení o závazcích uzavíraných se spotřebitelem dle občanského zákoníku.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Kupující – spotřebitel může rovněž využít platformu pro řešení sporů z kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem on-line nacházející se na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

9.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).9.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Kontrolu podnikání podle živnostenského zákona provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.5. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

9.6. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu a užívat webové rozhraní obchodu nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

9.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9.8. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany a zpracování osobních údajů. .

 1. DORUČOVÁNÍ

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně nebo v textové podobě ve smyslu ustanovení § 1819 občanského zákoníku, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce.

11.2. Zpráva je doručena druhé smluvní straně:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že takový vztah se řídí českým právem a podléhá jurisdikci soudů České republiky. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího - spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení VOP.

12.3. Kupní smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Tyto VOP jsou účinné od 05. 04. 2022.